Khảo sát thực địa

Chúng tôi có mối quan hệ tốt với các đối tác nghiên cứu và chúng tôi áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng chặt chẽ bao gồm chỉ nhận những phỏng vấn viên có kinh nghiệm và được huấn luyện tốt; kiểm tra 100% đáp viên trước khi tiến hành phỏng vấn.

Rubik Top thực hiện tuyển chọn đáp viên tại bất kỳ khu vực nào hay bất kỳ thành phần kinh tế nào ở Việt Nam.


Dịch Vụ Nghiên Cứu Định Tính

  • Thảo luận nhóm (FGD)
  • Phỏng vấn chuyên sâu (Indepth Interview)
  • Nghiên cứu thói quen hàng ngày (Ethnographies)
  • Phỏng vấn/ quan sát tại nhà (In-home visits)

Đội ngũ fieldworker

Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tuyển chọn đáp viên và xử lý số liệu trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường giúp chúng tôi có nhiều giải pháp trong việc thực hiện trôi chảy những dự án khó tuyển đáp viên. Lực lượng fieldwork của chúng tôi tập hợp hơn 500 nhân viên được đào tạo đầy đủ:

  • TP Hồ Chí Minh: 200
  • Hà Nội: 150
  • Hải Phòng: 50
  • Đà Nẵng: 50